خانه سلامت بیماری ها بگو چطور گروه خونی خود را بدانم؟

بگو چطور گروه خونی خود را بدانم؟

۰
49
روشهای تشخیص گروه خونی

روشهایی برای به دست آوردن و تشخیص گروه خونی

تشخیص گروه خونی

هزینه آزمایش + ۱۵ سال اندک فقط آزمایش میتواند دقیقا تشخیص گروه خونی را ممکن کند

تعداد زیادی از انسانها در دوران زندگی خود به دریافت خون نیاز پیدا میکنند. ولی یک فرد نمیتواند هر خونی را دریافت کند. اینجاست که گروه های خونی و تعریف و سازگاری آنها اهمیت پیدا میکند و دانستن آن میتواند سرعت عمل و دقت پزشکی را افزایش دهد. در مقاله بگو چطور گروه های خونی با یکدیگر سازگاری دارند؟ بحثهای تئوریک و سازگاری گروه های خونی با جزییات بحث شده است.

از طرف دیگر به دلیل به ارث رسیدن خصوصیات خونی والدین به فرزند، گروه خونی والدین در تصمیم برای ازدواج، بارداری و سلامت فرزندان تاثیر خواهد داشت.

بنابراین دانستن گروه خونی به عنوان یک خصوصیت فردی مهم، اهمیت خواهد داشت. در این مقاله روشهای بدست آوردن و تشخیص گروه خونی را آموزش خواهیم داد:

تشخیص گروه خونی در آزمایشگاه

تشخیص گروه خونی در آزمایشگاه

میتوانید با مراجعه به پزشک خود از وی درخواست کنید که برایتان آزمایش گروه خون بنویسد. البته بدون نسخه پزشک هم میتوانید به یکی از آزمایشگاه های تشخیص طبی مراجعه کنید و درخواست آزمایش گروه خون کنید.

در این آزمایش چند سی سی از خون شما گرفته میشود و در عرض چند دقیقه امکان تشخیص گروه خونی شما وجود خواهد داشت.

تشخیص گروه خونی با اهدای خون

تشخیص گروه خونی با اهدای خون

در صورتی که بر اساس مشخصات مقاله بگو چطور خود را برای اهدای خون آماده کنم؟ شرایط اهدای خون دارید. به یکی از پایگاه های سازمان انتقال خون مراجعه کنید و با اهدای خون با یک تیر سه نشان بزنید. هم از گروه خونی خود مطلع شوید، هم مزایای جسمی و روحی اهدای خون را بدست آورید و هم به یک هم نوع دیگر کمک کنید.

تشخیص گروه خونی با استفاده از کیت تشخیص در منزل

تشخیص گروه خونی با استفاده از کیت تشخیص در منزل

کیت های تشخیص گروه خونی وجود دارند که با تهیه آنها میتوانید بدون نیاز به مراجعه به آزمایشگاه، گروه خونی خود را تعیین کنید. این کیت ها در فروشگاه های لوازم پزشکی و برخی داروخانه ها وجود دارد.

البته از آنجا که باید در فرآیند تشخیص، چند قطره خون از شما گرفته شود و همچنین دقت روی نتایج ازمایش امری ضروری است و افراد متخصص بهتر میتوانند روی این موضوع نظر دهند، بهتر است تشخیص گروه خونی را به متخصصان واگذار کنید.

تشخیص گروه خونی از طریق گروه خونی پدر و مادر

گروه خونی عاملی وراثتی است و از والدین به فرزند به ارث میرسد، بر اساس گروه خونی والدین میتوان گروه های خونی احتمالی فرزندان را تشخیص داد.

تشخیص گروه خونی اصلی از گروه خونی والدین:

تشخیص گروه خونی اصلی از گروه خونی والدین:

  • پدر و مادری که گروه خونی O‌ داشته باشند قطعا فرزندانی با گروه خونی O خواهند داشت.
  • اگر یکی از والدین A و دیگری O‌ باشد، فرزندان O یا A‌ خواهند بود.
  • اگر یکی از والدین B و دیگری O‌ باشد، فرزندان O یا B‌ خواهند بود.
  • اگر یکی از والدین AB و دیگری O‌ باشد، فرزندان A یا B‌ خواهند بود.
  • اگر هرد و والد A باشند، فرزندان O یا A‌ خواهند بود.
  • اگر هرد و والد B باشند، فرزندان O یا B‌ خواهند بود.
  • اگر یکی از والدین A و دیگری B‌ باشد، فرزندان میتوانند هر چهار گروه خونی را داشته باشند.
  • اگر یکی از والدین A و دیگری AB‌ باشد، فرزندان A یا B‌ یا AB خواهند بود.
  • اگر یکی از والدین B و دیگری AB ‌ باشد، فرزندان A یا B‌ یا AB خواهند بود.
  • اگر هر دو والد AB‌ باشند، فرزندان A یا B‌ یا AB خواهند بود.

تشخیص عامل Rh از گروه خونی والدین

تشخیص عامل Rh از گروه خونی والدین

در صورتی که Rh‌خون والدین منفی باشد، به احتمال قریب به یقین فرزند نیز Rh – خواهد بود.

در صورتی که یکی یا هر دو پدر و مادر، Rh‌مثبت داشته باشند، فرزند ممکن است هر دو حالت + یا – را در آنتی ژن Rh داشته باشد.

نکته: البته درصد بسیار بالایی از افراد دارای Rh‌مثبت هستند.

نکته: در مجموع، روش تشخیصی از روی گروه خونی پدر و مادر روش حدودی و حدسی است و نیاز به انجام آزمایش را از بین نمیبرد.

محاسبه درصد احتمال گروه خونی فرزند

محاسبه درصد احتمال گروه خونی فرزند

در صورتی که بخواهید درصد احتمال نوع گروه خون فرزند را محاسبه کنید میتوانید با تشکیل جدول پنات Punnett square احتمالات گروه خونی فرزند را محاسبه کنید.

هر فرد یک آلل ( A ، B‌ یا O)  از پدر و یک آلل از مادر  ( A ، B‌ یا O) به ارث میبرد. بنابراین در حقیقت میتوان گروه های خونی را به صورت AA، BB، AO، BO، AB و OO معرفی کرد.

ژنوتیپ های A و B از آنجایی که O یک ژنوتیپ مغلوب است، بنابراین هر جا که O‌ در کنار A یا B قرار بگیرد، خود را نشان نمیدهد و بنابراین گروه خونی حاوی A و O به صورت A خود را نشان میدهد. برای گروه خونی B نیز به همین صورت است. بنابراین میتوان اینگونه نوشت:

در صورتی که کسی گروه خونی A داشته باشد یعنی یکی از آلل های هم پدر و هم مادر او A بوده و یا یکی A و دیگری O است.

در صورتی که کسی گروه خونی B داشته باشد یعنی یکی از آلل های هم پدر و هم مادر او B بوده و یا یکی B و دیگری O است.

در صورتی که کسی گروه خونی AB داشته باشد یا والدین او فقط آلل های A و B‌داشتند.

در صورتی که کسی گروه خونی O داشته باشد یعنی هر دو والد او دارای آلل O در گروه خونی خود بوده اند.

برای اینکه این موضوع روشن تر شود مثالی میزنیم. فرض کنید کسی دارای گروه خونی B است. این موضوع نشان دهنده آن است که پدر او دارای ژنوتیپ BB (گروه خونی B) یا  BO(گروه خونی B)، AB و مادر او نیز دارای ژنوتیپ BB (گروه خونی B) یا  BO(گروه خونی B)، AB بودند. همانطور که میبینید، هیچکدام از والدین او گروه خونی ای ندارند که در آن A غالب باشد (AA و AO).

تشکیل جدول پنات برای فرزند

تشکیل جدول پنات برای فرزند

برای تشکیل دادن جدول پنات برای یک فرد ابتدا گروه های خونی پدر و مادر او را دریافت کنید. فرض کنید کودکی دارید که پدر B و مادر A است.

برای پدر دو احتمال آلل وجود دارد. یا پدر BB است و یا BO (یعنی پدر از والدین خود یک B و یک B یا O دریافت کرده است)

برای مادر نیز دو احتمال آلل وجود دارد و یا AA است و یا AO (یعنی پدر از والدین خود یک A و یک A یا O دریافت کرده است)

جدول را به این صورت تشکیل میدهیم که در ستون عمودی احتمالات پدر و در ستون افقی احتمالات مادر نوشته شده باشد

O

A A A  

B

       

B

       

B

       

O

 

حال جاهای خالی را با توجه به تقابل دو خانه مقابل پر میکنیم. در خانه اول تقابل A مادر و B‌پدر برنده ای ندارد و نتیجه AB خواهد شد (یعنی در صورتی که از مادر آلل A و از پدر آلل B به فرزند برسد، فرزند AB خواهد شد. در تقابل های بعدی نیز هر جا یک طرف معادله A و طرف دیگر B باشد، برنده ای نداریم و نتیجه AB خواهد شد.

در تقابل O پدر با A مادر، A برنده است و در تقابل B‌پدر با O‌ مادر نیز B‌برنده است. و در آخرین تقابل O مادر با O پدر است که نتیجه O خواهد شد.

با این اوصاف جدول به صورت زیر پر خواهد شد:

O

A A A

B

AB AB AB B

B

AB AB AB

B

B AB AB AB

B

O A A A

O

حال از ۱۶ احتمال ممکن میبینیم که ۹ احتمال AB، سه احتمال A، سه احتمال B و یک احتمال O است. در نهایت میتوان گفت که فرزند بیش از ۵۶ درصد گروه خونی AB، حدود ۱۹ درصد گروه خونی A و حدود ۱۹ درصد گروه خونی B و نهایتا حدود ۶ درصد گروه خونی O‌خواهد داشت.

برای اینکه این موضوع بازتر شود جدول پنات را برای حالیت دیگر تشکیل میدهیم. فرض کنید پدر گروه خونی B‌ و مادر گروه خونی O داشته باشد. در این صورت احتمالات آلل پدر BB و BO‌ خواهد بود ولی مادر تنها احتمال OO خواهد داشت.

جدول پنات برای این دو نفر به صورت زیر خواهد بود:

O

O

B

B B

B

B

B

B B

B

O O

O

در نتیجه فرزند به احتمال ۷۵ درصد گروه خونی B و به احتمال ۲۵ درصد گروه خونی O خواهد داشت.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در بیماری ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

بگو چرا روغن گیاهی ممکن است از روغن حیوانی مضر تر باشد؟

دلایلی برای اینکه روغن های گیاهی میتواند از چربی حیوانی مضر تر باشد روغن گیاهی    روغن گیا…